زینب عزیزمتأسفانه پدر و مادر زینب خانم از هم جدا شده اند و به دلیل اینکه زینب خانم خردسال است
مادر نمی تواند کار کند. زینب خانم به همراه مادرش در یک منزل استیجاری زندگی می کنند.
متولد ۱۳۹۲/۸/۷

عنوان مقدار پرداخت
پوشاک
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت
خوراک
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت
مسکن
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت
تحصیل
مشاهده لیست اقلام
30.000 تومان پرداخت


اخرین اخبارlogo-samandehi